Kėrkim i avansuar | Kontakti

 
     Kushtet e përgjithshme të biznesit për përdoruesit privat (juridik) të autoshitje.com   
 


 

1 Nocionet e përgjithshme
 

 1. Këto kushte të përgjithshme të punës,në autoshitje.com përbejnë një marrëvshje me cilësi juridike dhe zyrtare,
     ndërmjet klientëve të  veçantë juridik që përfitojne nga shërbimet e bankes së të dhënave (databases) të
     autoshitje.com, siç është tregu i Veturave, tregu i Motorëve, tregu i Kamionëve, tregu i Autobusëve, tregu i
     Autopjesëve si dhe tregu i Makinave të punës.
 2. Për të gjitha prezentimet dhe ofertat e produkteve dhe shërbimeve, që do te kryhen nëpërmjet internetit tek
     autoshitje.com, nga ana e një pale të tretë, do të jetë e mundur vendosja e një marrëveshjeje vetëm midis klientëve
     dhe personave që ofrojnë produktin apo shërbimin.

 3. Situatat që nuk i përshtaten Kushteve të Përgjithshme të Biznesit nuk janë të vlefshme për klientin. Edhe për rastet 
     që nuk bien plotësisht ndesh me autoshitje.com, ato përseri nuk janë te vlefshme.

  2 Përkufizimi i shërbimit
 
 1. Në banken e të dhënave (databases) te autoshitje.com mbahen regjistrimet e lajmërimeve për makina të përdorura,
     të reja, motorçikletave Kamioneve, autopjes si dhe makina pune.

 2. Autoshitje.com bën të mundur tregëtimin pa pagesë, midis shitësve dhe blerësve në një ambient virtual për produktet
     e gatshme. Nëpërmjet motorrit të kërkimit, tek autoshitje.com jepen shërbimet si: "Kërko Vetura", "Kërko Motor",
     "Kërko Kamion", "Kërko Autobus" , “ Kërko Autopjes” , si dhe “ Kërko Makina Pune “. Akti i shitblerjes kryhet midis 
     shitesit dhe blerësit. autoshitje.com nuk është shitës malli apo shitës shërbimesh.

 3. Të drejtën për menaxhimin dhe ruajtjen e informacionit të brendshëm e ka vetëm autoshitje.com. Klienti nuk ka të  
     drejtën ligjore të kërkojë përkufizimin e shërbimit tek kjo bankë të dhënash (databases). 
 
 3 Shpallja në bankën e të dhënave dhe mënyra e saj 

 
 1. Shpallja e të dhënave është kusht bashkëpunimi i pakufishëm me klientin. 
 2. Para shpalljes së të dhënave, klienti duhet të regjistrohet. Klienti është i detyruar që të japë të dhëna të plota dhe të
     vërteta.
 3. Për tu registruar është e nevojshme të klikohet në fushën ku shënon “ Regjistrohu “   duke vazhduar më tutje me
     plotësimin e një  formulari  të shkurtër me të dhëna te sakta. Pasi të plotësohet formulari klikon “ Prano “ me ç’rast
     do të pranoni një e-mail informues nga autoshitje.com ku ju duhet të bëni aktivizimin e akontit tuaj të ri.
 
 4 Përgjegjësite e anëtarëve

 
 1. Pasi të jet kryer regjistrimi me sukses, për të publikuar  shpalljen e dëshiruar është e nevojshme të klikohet
     mbi fushën “ Vendos Postim “ ku sërish do të jetë e duhur të plotsoni formularin e dhën.

 2.
Fotografia, flet më shum se sa 1000 fjalë!!;që të ket shansat maksimale reklamimi juaj,ju preferojm që reklamimin ta
     bëni me fotografi. Përgatitni fotografit me ndonjë program për editimin e fotografive(Adobe Photoshop) dhe ta ruani në 
     formatet JPEG,GIF,..dhe keni parasysh peshën dhe madhësin për 5 fototgrafit.

 3.
Nuk mund të jepen linqe të ndryshëm faqesh interneti, linja suportuese apo numra telefoni shërbimesh. Në raste të 
     tilla të dhënat do fshihen automatikisht nga ana e autokontakt.com. Regjistrimi dhe anëtaresimi i klientit do të hiqet  
     menjëherë pa afat kohor si dhe nuk mund të perfitojë më nga shërbimet e autoshitje.com.

 
 5 Përgjegjsia
 
  " Autoshitje " Nuk është përgjegjës për publikimet e informacioneve ;
  " Autoshitje " Refuzon çdo dëmshpërblim për këto informacione. 
  " Autoshitje " Nuk merr përgjegjësi për sigurinë, nuk garanton për produktet dhe shërbimet e ofruara e as për kontratat 
                      me marr
ëveshje, si p.sh. kontratat për blerje apo huazim.
  " Autoshitje " Nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e internetit dhe dëmëve që i shkaktohen klientëve nga pala e 
                      tretë, posaçërisht dëmeve nga virusë apo elemente të tjera dëmtuese nga pala e tretë, për mangësi të 
                      sigurisë apo pengesa të rrjetit nga pala e tretë.

  6 Të drejtat ligjore
 
 1. Autoshije.com ka në pronësi të saj faqen e internetit si dhe tërë përmbajtjen e informacionit në bankën e të dhënave 
     (database). Ajo zotëron të drejtën e markës apo të drejta të ngjashme si kjo, në lidhje me informacionin e regjistruar
     në faqen e internetit si dhe në bankën e të dhënave (database). Jashtë kësaj mbeten  shpalljet e bera nga klientët.

 2. Klienti/ja kalon të gjitha të drejtat mbi shpalljet e bëra në bankën e të dhënave nga ana e tij autoshitje.com
     Ku edhe i shpall këto të dhëna me qëllim shfrytëzimin e tyre ndaj klientëve  tjerë dhe palët e treta. Këto të drejta,
     kryesisht, i lejojnë autoshitje.com ta regjistrojë, ta shumëfishoje, ta ketë në gjendje, ta transferojë dhe ta publikojë 
     informacionin e përmbajtjes.


 
3.
Autoshitje.com mbanë të drejtën e ndryshimit të kësaj rregulloreje në çdo kohë për udhëzime përdoruese
                                                                                                               Shkruar dhe punuarë nga Stafi :  Autoshitje.com
   
                                                                                                                                                                               20.08.2008